دوشنبه 1399/08/05 - 19:16 azargharbi-admin

اقدامات محرومیت زدایی(احداث سرویس های بهداشتی و مرمت)خانه محروم به همت گروه جهادی پایگاه شهید داهیم سپاه شهرستان سلماس

اقدامات محرومیت زدایی(احداث سرویس های بهداشتی و مرمت)خانه محروم به همت  گروه جهادی پایگاه شهید داهیم سپاه شهرستان سلماس